Máj je nielen mesiacom lásky, ale aj mesiacom povedomia o hypertenzii. Práve 17. máju patrí Svetový deň hypertenzie. Ide o deň, kedy si pripomíname, o aké závažné ochorenie ide, aké rizikové faktory ho spôsobujú a ako je možné vysoký krvný tlak eliminovať.

Hypertenzia – vysoký krvný tlak

Hypertenzia alebo aj vysoký krvný tlak je jedno z najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení, ktoré postihuje srdcovo-cievny systém. Hypertenzii sa často hovorí aj tichý zabijak, a to práve z toho dôvodu, že vysoký krvný tlak nebolí. Síce mnoho ľudí pojem vysoký krvný tlak pozná, no viete skutočne, o aké ochorenie ide?

doctor-using-stethoscope-checking-measuring-arterial-blood-pressure-arm-patient-hospital

Vysoký krvný tlak v číslach

Optimálna hladina krvného tlaku sa pohybuje okolo 120/80 mm Hg. Hodnoty 130/85 mm Hg udávajú normálny krvný tlak a všetko nad 140/90 mm Hg znamená, že ide o vysoký krvný tlak. Hypertenzia je tak vysoký krvný tlak, ktorý spôsobuje príliš veľkú silu tlačiacu na steny tepien pri pumpovaní krvi srdca. Hodnoty, ktoré sú pri krvnom tlaku namerané, udávajú systolický a diastolický tlak. Systolický tlak je v tomto prípade hodnota nad 140 mm Hg, ktorá hovorí o tlaku vypudenej krvi zo srdca. Diastolický tlak, teda číslo 90 mm Hg hovorí o tlaku medzi dvomi sťahmi srdca, kedy srdce krv nasáva.

Štádia vysokého krvného tlaku

V závislosti od hodnoty systolického a diastolického tlaku, môžeme vysoký krvný tlak deliť na mieru hypertenziu, stredne vážnu a ťažkú, pričom:

 • mierna hypertenzia – 150/100 mm Hg
 • stredne ťažká hypertenzia – 180/110 mm Hg
 • ťažká hypertenzia – viac ako 180/110 mm Hg

Rozlišovať taktiež môžeme štádia podľa toho, aké zmeny v tele pacienta pri vysokom krvnom tlaku nastávajú. V prvom štádiu pacient nepociťuje žiadne výrazné zmeny. V druhom štádiu už nastávajú zmeny v orgánoch, no ich funkcie sa nemenia. A čo sa týka tretieho štádia, tam nastávajú výrazné zmeny vo funkciách orgánov. Vo štvrtom štádiu už dochádza k zlyhávaniu funkcií. Keďže ide o ochorenie, ktoré sa tiež nazýva tichý zabijak, je potrebné si hladinu krvného tlaku pravidelne merať.

Príznaky hypertenzie

17. mája si pripomíname Svetový deň hypertenzie, a preto je dôležité informovať ľudí o príznakoch a príčinách vzniku krvného tlaku, aby sa tomuto ochoreniu predchádzalo. Medzi najčastejšie príznaky vysokého krvného tlaku patrí:

 • bolesť hlavy,
 • nepravidelný srdcový tep,
 • únava,
 • bolesť na hrudi,
 • zmätenosť,
 • krvácanie z nosa,
 • rozostrené videnie.
 • dýchavičnosť,
 • búšenie srdca.

Samozrejme, tieto príznaky sa môžu objaviť aj pri iných ochoreniach. Dôležité je však vedieť, kedy vysoký krvný tlak vzniká a čo ho zapríčiňuje. Po vykonaní náročnej fyzickej aktivity je pravdepodobné, že váš krvný tlak bude vyšší. Problém preto nastáva vtedy, keď je váš krvný tlak vysoký, ak ste v pokoji doma. Krvný tlak je potrebné merať viackrát, aby sa stanovila táto diagnóza, pretože aj v ordinácii môže byť váš tlak vyšší. V tom prípade však hovoríme o falošnom vysokom krvnom tlaku.

asian-woman-hand-checking-lumps-her-breast-signs-breast-cancer-woman-is-suffering-from-pain-breast-bse-breast-selfexam-guidelines-check-breast-cancer

Príčiny vzniku hypertenzie

Vznik hypertenzie podmieňuje niekoľko ďalších faktorov. Hypertenziu môže spôsobovať napríklad stres, fajčenie, nadváha, vyšší vek, zvýšená hladina cholesterolu, slabá fyzická aktivita, sedavý spôsob života, strava s vysokým obsahom soli, hormonálna nerovnováha, nedostatok pohybu, rôzne psychosociálne a socioekonomické ochorenia, či ďalšie závažné ochorenia, ktoré s hypertenziou súvisia. Ide predovšetkým o ochorenia, ako je spánkové apnoe, diabetes mellitus či kardiovaskulárne ochorenia.

Následky vysokého krvného tlaku

Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že ide o banalitu, ale vysoký krvný tlak je skutočne nebezpečný. Pri dlhodobom a neliečenom vysokom krvnom tlaku môže nastať riziko srdcového zlyhania, aterosklerózy, infarktu myokardu, poškodenie obličiek, straty zraku, ale aj cievnej mozgovej príhody. Riziko vzniku cievnej mozgovej príhody narastá, ak sa u pacientov prejavuje kombinácia viacerých ochorení, a to napríklad obezita, diabetes mellitus či vysoký cholesterol.

Spôsoby liečby vysokého krvného tlaku

Najskôr je potrebné ochorenie diagnostikovať, a preto sa odporúča pravidelne sledovať hladinu krvného tlaku. Liečba krvného tlaku by mala byť výlučne v rukách vášho lekára. Hoci existujú rôzne nefarmakologické spôsoby liečby, ako je úprava stravy, redukcia hmotnosti, či vyhýbanie sa konzumácii alkoholu a fajčenia, do veľkej miery je potrebné hypertenziu liečiť užívaním liekov. Základom je tak stanovenie diagnózy a výber antihypertenzív, ktoré je možné užívať len na predpis.

dcotor-checking-old-retired-woman-heart-related-problems-during-pandemic-modern-private-clinic-hospital-patient-medical-stuff-wearing-masks-protection-against-covid-19-medical-healthca

Hypertenzia predstavuje rizikové ochorenie, ktorému je možné predísť správnou prevenciou. Pri príležitosti Svetového dňa hypertenzie si preto môžete ísť nechať skontrolovať váš tlak k svojmu lekárovi a zistiť tak, či týmto ochorením netrpíte tiež.