Cievna mozgová príhoda patrí medzi 3. najčastejšiu príčinu smrti u dospelých ľudí. Preto je veľmi potrebné venovať veľkú pozornosť samotnej prevencii a liečbe, pretože ochorenie CMP môže mať súvis aj s inými ďalšími ochoreniami. Aký má teda súvis s komorbiditou?

Komorbidita

Komorbidita predstavuje termín, ktorý sa väčšinou využíva v lekárstve a označuje prítomnosť jedného alebo viacerých ochorení vyskytujúcich sa súčasne s primárnym ochorením. Presnejšie ide o asociáciu medzi 2. ochoreniami, ktoré sa navzájom zhodujú a ich súčasná prítomnosť môže ovplyvniť samotný priebeh ochorenia. Preto je dôležité poznať liečbu komorbidity, ale rovnako aj vedieť zvážiť kontraindikácie či liekové interakcie, aby sa zamedzilo nepriaznivej prognóze pacienta.

Súvis cievnej mozgovej príhody a komorbidity

Je dôležité vedieť posúdiť vplyv komorbidity pri cievnej mozgovej príhode, keďže ide o tak závažné ochorenia, ktoré často môže sprevádzať aj cukrovka či hypertenzia, ktorá do veľkej miery môže ovplyvniť liečbu. Posúdenie komorbidity na cievnu mozgovú príhodu môže byť veľmi zložité, a preto sa na posúdenie používa viacero metód, napríklad aj Charlesonov Index komorbidity, v ktorom sa hodnotí vplyv ochorení periférnych ciev, demencia, ochorenie spojivového tkaniva, stredne ťažké ochorenie pečenie, ochorenie obličiek, diabetes mellitus, infarkt myokardu, ale aj chronické pľúcne ochorenie, vredová choroba a kongestívne kardinálne ochorenie.

senior-injured-man-floor-his-apartment

Charlesonov Index komorbidity

Charlesonov Indey komorbidity pozostáva z priradenia 1 bodu jednotlivým chorobám, ktoré sme vyššie spomenuli. Nedostatkom tejto metódy je však to, že neberú sa pri nej do úvahy predchádzajúce cievne mozgové príhody, či ostatné ochorenia, ktoré by mohli mať na CMP vplyv či ktoré sa po samotnom prekonaní cievnej mozgovej príhody pridružia. Ide napríklad o ochorenie ako je bolestivosť kĺbov a mäkkých tkanív či depresia alebo uroinfekcia a podobne.

Prepojenie ischemickej CMP a infarktu myokardu

Práve infarkt myokardu patrí medzi ochorenia koronárnych ciev, ktoré patria medzi častú príčinu úmrtia u pacientov s ischemickou CMP. Preto je veľmi potrebné, aby pacienti s CMP absolvovali základné vyšetrenia, pri ktorých sa zistí a včas odhalí prítomnosť kardiovaskulárneho rizika.

Prepojenie ischemickej CMP a fibrilácii predsiení

Ďalším veľmi rizikovým faktorom pri CMP je aj fibrilácia predsiení, ktorá sa vyskytuje až u 1/6 pacientov nad 75 rokov. Problémom je predovšetkým záchyt paroxyzmálnej fibrilácie predsiení. Liečba tohto ochorenia súčasne aj s liečbou mozgového infarktu ovplyvňuje stav po prekonaní cievnej mozgovej príhody. Je to z toho dôvodu, pretože fibrilácia predsiení môže spôsobiť demenciu. Najčastejšie sa pri fibrilácii predsiení využíva antikoaguláčna liečba, ktorá má preukázateľne dobré výsledky a znižuje riziko CMP zo 4,5 % ročne na 1,4 % ročne bez zvýšenia frekvencie mozgového krvácania.

Súvis CMP a arteriálnej hypertenzie

Vysoký krvný tlak sa vyskytuje ako u pacientov s hemoragickou CMP, tak aj u pacientov s ischemickou cievnou mozgovou príhodou. Avšak náhle znižovanie krvného tlaku v akútnom štádiu CMP môže zväčšiť rozsah mozgovej ischémie a zhoršiť klinický deficit. Preto sa odporúča pri akútnom štádiu CMP znižovať krvný tlak pri hodnotách 220/130 Torr, v prípade ischemickej CMP a 160/110 Torr pri hemoragickej CMP.  Následne je potrebné udržať hodnotu tlaku pod 180/110 Torr.

old-lady-is-being-checked-blood-pressure-using-blood-pressure-monitor-kid-set

Ischemická CMP a porucha metabolizmu lipidov

V mnohých článkoch sa dočítate, že práve ateroskleróza patrí medzi časté riziká vzniku cievnej mozgovej príhody. Čo súvisí aj s tým, že poruchy metabolizmu lipidov patria medzi rizikové faktory predčasnej aterosklerózy. Dôležité je teraz predovšetkým zamedziť vzniku aterosklerózy a predísť tak vzniku CMP.

Ischemická CMP a diabetes mellitus

Aj pri diabetes mellitus ide o veľmi častú komorbiditu s cievnou mozgovou príhodou a v spojení s arteriálnou hypertenziou je riziko vzniku ešte vyššie. Preto je dôležité včas stanoviť liečbu a zamerať sa predovšetkým na zlepšenie hemoreologických parametrov a základnú liečbu diabetu.

Cievna mozgová príhoda a migréna

Rovnako ako cievna mozgová príhoda, tak aj migréna patrí medzi neurologické ochorenia, ktoré sú spojené aj s intrakraniálnym krvným prietokom. Pri oboch týchto ochoreniach je sprievodným javom bolesť hlavy. Okrem toho je preukázateľné, že sa CMP vyskytuje až 2x viac u žien, ktoré trpeli migrénami. Náročnejšie je určiť CMP u pacientov s komplikovanou migrénou. Vtedy sa odporúča skôr vyšetriť pacienta pomocou ultrazvuku či magnetickou rezonanciou.

Cievna mozgová príhoda a depresia

Depresia ako neurologické ochorenie je úzko spojené s cievnou mozgovou príhodou. Je preto dôležité poznať komorbiditu depresie a cievnej mozgovej príhody, pretože to môže mať veľký vplyv na prežitie pacienta a na spoluprácu pri liečbe prejavov mozgovej príhody. Do veľkej miery to súvisí aj s rehabilitáciu, schopnosťou zapájať sa do procesu liečby či s nadobudnutím schopnosti starať sa o seba. Preto má včasná liečba depresie celkový vplyv na priebeh liečby cievnej mozgovej príhody.

Prevencia cievnej mozgovej príhody

Všetky tieto komorbiditné ochorenia patria aj medzi rizikové faktory, ktoré môžu spôsobiť cievnu mozgovú príhodu. Preto je dobré predchádzať stresom, sústrediť sa na dobrý spánok, zlepšiť svoju životosprávu a životný štýl, a to najmä úpravou stravy, pitného režimu a zapojenia fyzických aktivít do bežného života. Rovnako je dobré predchádzať užívaniu akýchkoľvek drog, fajčeniu a pitiu alkoholu. Za vznik cievnej mozgovej príhody sa môže podieľať aj užívanie hormonálnej antikoncepcie.

best-foods-boost-your-brain-memory-top-view

Starostlivosť a liečba cievnej mozgovej príhody

Napriek dobrej prevencii je veľké riziko vzniku cievnej mozgovej príhody. Preto je dobré poznať aj následnú starostlivosť, ktorá sa mení v závislosti od štádia poškodenia a rozsahu cievnej mozgovej príhody. Do liečby je veľmi dôležité zapracovať aj rehabilitačný proces či polohovanie pacienta.  Starostlivosť o pacienta po prekonaní CMP tiež zahŕňa aj hygienickú starostlivosť, príjem tekutín a potravy či učenie samostatnosti v bežných denných aktivitách. Mnoho pacientov tiež môže užívať viacero liekov či výživových doplnkov, ako je napríklad  výživový doplnok Nuraid II, ktorý je vhodné zaradiť práve do procesu rehabilitácie, čím sa môžu zvýšiť šance na návrat do bežného života. Preto je vhodné sledovať a dozerať na užívanie a dávkovanie liekov.

    Spýtajte sa na radu odborníka

    Výskyt cievnej mozgovej príhody je veľmi častý a môže spôsobiť rôzne iné komplikácie. Preto je dobré týmto ochoreniam a ochoreniam, ktoré súvisia s CMP predchádzať, a to predovšetkým správnou prevenciou.

    Zdroj: TU