14.10.2019 (Webnoviny.sk) – Na Slovensku sa za posledných 15 rokov strojnásobil počet pacientov, liečiacich sa na depresívnu poruchu. Okrem samotnej depresívnej nálady, je ďalším hlavným príznakom depresie tzv. anhedónia – neschopnosť prežívať pozitívne emócie či pôžitky, teda neschopnosť tešiť sa zo života každý deň. Ďalšími symptómami depresie sú aj poruchy spánku a s tým súvisiace problémy s ranným vstávaním a dennými aktivitami. Ľudia trpiaci depresiou preto nezvládajú ich bežné rutinné aktivity. Súčasná moderná liečba však vie pacientom veľmi dobre pomôcť a pokryť všetky spomínané symptómy.

Svetový deň duševného zdravia (10. október), ktorého hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o duševných poruchách, sa tento rok zameriava na prevenciu samovrážd. Väčšina z nich súvisí so psychickými poruchami. Lekári a ďalší odborníci vyzývajú širokú verejnosť a najmä tých, ktorí by mohli byť ohrození depresívnymi stavmi, aby sa nebáli zveriť do rúk odborníkov.

Depresia narúša bežné fungovanie človeka

Depresia je psychická porucha, ktorá trápi všetky vekové kategórie avšak výskyt tohto ochorenia sa posúva už aj do nižších ročníkov. Hoci sa ochorenie môže opakovať, je dobre liečiteľné. Mnohí ľudia napriek prežívanému utrpeniu, ktoré depresia do ich života prináša, nevyhľadajú odbornú pomoc. Napriek tomu, že existujú dostupné oficiálne štatistiky, je veľmi ťažké s istotou určiť, koľko ľudí v populácii depresiou skutočne trpí. Depresia často vypukne bez zjavnej, náhlej príčiny a jej pôvod sa mnohokrát nedá zistiť. Toto časté psychické ochorenie narúša každodenné fungovanie človeka v rodinnej, pracovnej a sociálnej sfére. Jedným z dvoch základných príznakov je okrem depresívnej, skľúčenej nálady aj spomínaná anhedónia.

Anhedónia je neschopnosť tešiť sa z duševných i fyzických pôžitkov, neschopnosť prežívať pozitívne pocity a cítiť zadosťučinenie z príjemných udalostí, ako aj znížený záujem o tieto udalosti. Tento symptóm depresie je často podceňovaný a pacientovi výrazne zasahuje do vzťahov s okolím, rodinou, priateľmi, cíti sa nepochopený a často sa až úplne izoluje. Anhedónia je významnou najmä vtedy, ak ju liečba nedokáže úplne odstrániť a pretrváva aj v čase, keď by už človek mal byť „v poriadku“.

Nebuďme ľahostajní k ľuďom s depresiou

V súčasnosti dokáže moderná medicína depresiu, vrátane anhedónie, účinne liečiť. Pacientom však v priebehu diagnostiky a liečby často chýba podpora okolia, ktoré by ich povzbudilo, iní sa boja vyhľadať pomoc z obáv, čo si o nich pomyslí okolie, majú strach z predsudkov a stereotypov, ktoré sa s duševnými poruchami, žiaľ, vo veľkej miere spájajú. Stigmatizácia alebo aj odcudzovanie ľudí so psychickými ochoreniami je častým dôvodom, pre ktorý je pravdepodobnosť účinnej a rýchlej liečby, znížená.

Ďalším úskalím pre ľudí, ktorí trpia depresiou, je strach zo samotnej liečby. Pacienti sa boja nežiaducich účinkov antidepresív, majú strach, že ich liečba vyradí z bežného života, ovplyvní ich sexuálny život, každodennú aktivitu, spôsobí interakcie s inou liečbou, či nebodaj bude mať negatívny dopad na iné funkcie organizmu. Hoci tieto obavy boli v minulosti opodstatnené, dnes je situácia iná. K dispozícii sú moderné lieky, ktoré sú účinné a nespôsobujú z dlhodobého hľadiska neprimerané vedľajšie účinky. Pacienti sa nemusia obávať, že ich bude liečba obmedzovať, naopak, môže im pomôcť vrátiť sa späť do normálneho života.

Kvalitný spánok je dôležitou súčasťou terapie

Tí, ktorí trpia depresiou sa veľmi často nevedia zbaviť problémov so spánkom. Nedostatok kvalitného spánku môže z dlhodobého hľadiska negatívne vplývať na samotnú liečbu depresie. Dlhé bezsenné noci a následná únava, umocňujú u pacientov pocit strachu a zúfalstva, spôsobujú nesústredenosť či podráždenosť a majú vplyv aj na pracovnú výkonnosť. Moderná liečba, ktorá je dnes dostupná, obnovuje cirkadiánne rytmy u pacientov s depresiou, čo vedie nielen k celkovému zlepšeniu kvality spánku a samotného zaspávania, ale aj k zlepšeniu celkových denných aktivít, a to vrátane ranného vstávania a ostatných sociálnych a pracovných činností počas dňa.

Navyše psychiatri v porovnaní s minulosťou dnes vo väčšej miere participujú pri výbere liečby s pacientami. Je pre nich dôležité, aby aj pacient pochopil význam a spôsob liečby a zároveň, aby vyjadril svoje očakávania od liečby. V minulosti sa od úspešnej liečby očakávalo najmä zmiernenie či odstránenie príznakov depresie ako takej. K tomuto cieľu sa v súčasnosti pridružil aj ďalší zámer, a to dosiahnutie toho, aby pacienti boli schopní vrátiť sa späť do svojho rodinného, pracovného a sociálneho života, a to najmä aby pacienti prestali svoj život len prežívať a začali ho opäť naplno žiť bez obmedzujúcich príznakov depresívnej poruchy.

Zistite viac o duševnom zdraví

Liga za duševné zdravie a Slovenská psychiatrická spoločnosť pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia umožnia ľuďom navštíviť v určených termínoch vybrané psychiatrické ambulancie. Priamo od odborníkov sa týmto spôsobom budú mať možnosť dozvedieť viac o depresii, jej príznakoch a liečebných postupoch. Počas týchto stretnutí budú môcť prekonzultovať svoj stav, či prísť spolu s blízkymi, ktorí potrebujú radu lekára. K dispozícii budú aj informačné brožúry o príznakoch depresie, možnostiach liečby, správnom životnom štýle a potrebnej podpore okolia. Zoznam ambulancií lekárov a termíny budú uverejnené na stránke www.dusevnezdravie.sk.

Z dôvodu stigmatizácie a strachu, pre ktorý sa boja pacienti navštíviť psychiatra, je dôležité upriamiť pozornosť aj na obnovenú Linku dôvery Nezábudka (0800 800 566). Dôležité je nezabudnúť, že Linka pomáha tým, ktorí trpia. Poskytuje verejnosti emočnú podporu v psychickej kríze, pomoc pri orientácii v ťažkej životnej situácii, informácie, ktoré môžu pomôcť nájsť východisko a kontakty na odborníkov a zariadenia z oblasti psychiatrie. Linku prevádzkuje Liga za duševné zdravie, s odbornou garanciou Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Bezplatnú, anonymnú, 24-hodinovú linku, môže využiť ktokoľvek, kto pociťuje krízu alebo problémy spojené s duševným zdravím.

Dni otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách

MENO A PRIEZVISKO LEKÁRA
ADRESA  AMBULANCIE
TELEFÓNNE ČÍSLO
DÁTUM A ČAS

MUDr. Renáta Papšová
Rusovecká cesta 19, 851 01 Bratislava V
02/44635471
16.10.2019; 8:00 – 12:30

MUDr. Katarína Gallová
Mierové námestie 6, 903 01 Senec
02/45927946
18.10.2019; 8:00 – 13:00

MUDr. Barbora Vašečková
Nám. SNP 10, 811 01 Bratislava
02/57887251
31.10.2019; 13:00- 16:00

MUDr. Viera Lysová
Námestie sv. Michala 30, 920 01 Hlohovec
0907/129 903
16.10.2019; 9:00 – 13:00

MUDr. Lucia Žlnayová
Mickiewiczova 13, vchod E, 813 01 Bratislava I
02/57290346
14:10.2019; 9:00 – 13:00

MUDr. Ľubica Ondrisová
Rekreačná 2, 921 01 Piešťany
033/7981692
16.10.2019; 10:00 – 14:00

MUDr. Elena Podolánová
Dolný Šianec 10, 911 01 Trenčín
032/6523140
21.10.2019; 8:00 – 14:00

MUDr. Magdaléna Čaplárová
Saratovská 24, 841 02 Bratislava IV
02/64367630
18.10.2019; 8:00 – 12:00

MUDr. Róbert Olvedy
Legionárska 5265/1C, 901 01 Malacky
034/7726768
17.10.2019; 10:00 – 17:00

MUDr. Ivana Kováčová
Kubačova 7568/19, 831 06 Rača
02/44884988
10.10.2019; 9:00 – 14:00

MUDr. Andrea Heretiková Marsalová
Istrijská 8/B, 841 07 Bratislava IV
Osobne
28.10.2019; 8:30 – 12:30 – osobne

MUDr. Anna Glamošová
Palárikova 2311, 022 01 Čadca
041/4333419
10.10.2019; počas ordinačných hodín

MUDr. Helena Žiačiková
Továrenská ulica 304, 017 01 Považská Bystrica
042/4323124
14.10.2019; počas ordinačných hodín

MUDr. Martina Hanzelová
Vojtecha Spanyola 43, Psychiatrické oddelenie 3.poschodie, 012 07 Žilina
041/5110838
21.10.2019; 8.00 – 10.00 a od 12.30 – 15.00

MUDr. Lenka Kuchárová
Vojtecha Spanyola 8685, 010 01 Žilina
041/5166534
18.10.2019; 7.00 -12.00

MUDr. Ján Bernát
Andovská 6, 940 52 Nové Zámky
0905/490551
10.10.2019; 7:00 – 16:00

MUDr. Maroš Uhrín
Krásna 18, 924 01 Galanta
031/7805114
15.10.2019; 8:00 – 12:00

MUDr. László Sárkozy
Jesenského 12/2, 929 01 Dunajská Streda
0907/767862
16.10.2019; 8:00 – 12:00

MUDr. Alica Gašparová
Veľkoblahovská 45, 929 01 Dunajská Streda
031/5515868
18.10.2019; 10:00 – 17:00

MUDr. Miroslav Čerňan
Hodská 373/38, 924 22 Galanta
031/7833473
15.10.2019; 8:00 – 16:00

MUDr. Darina Hrabovská
Janka Kráľa 15, 972 01 Bojnice
0948/254058
22.10.2019; od 8.00 – 13.00

MUDr. Janka Dúbravská
Hviezdoslavova trieda 1, 949 11 Nitra
037/7730380
24.10.2019; od 10.00 – 15.00

MUDr. Alexandra Priščáková
Námestie hrdinov 13, 934 01 Levice
036/6313316
25.10.2019; od 8:00 – 12:00

MUDr. Mária Majzlanová
Hrnčírikova 6, 958 01 Partizánske
038/7493644
24.10.2019; od 10.00 – 14.00

MUDr. Iveta Mikulášová
Masarykova 28/338, 984 01 Lučenec
047/4331510
30.10.2019; 11:00 – 14:00

MUDr. Libor Moravčík
Bystrický rad 81, 960 01 Zvolen
045/3214470
24.10.2019; počas ordinačných hodín

MUDr. Martina Kminiaková
J. G. Tajovského 5, 962 12 Detva
045/5459079
23.10.2019; počas ordinačných hodín

MUDr. Beata Gašparová
Divadelná 4, 960 01 Zvolen
045/3219954
15.10.2019; počas ordinačných hodín

MUDr. Jana Bahledová
P. O. Hviezdoslava 1, 960 01 Zvolen
045/5326890
10.10.2019; počas ordinačných hodín

MUDr. Yveta Kubovová
1. mája 4500/30, 058 01 Poprad
052/7723473
15.10.2019; 8:00 – 13:00

MUDr. Ladislav Lauko
Štúrova 6, 053 42 Krompachy
053/4451233
10.10.2019; 11:00 – 14:00

MUDr. Erika Gernathová
Psychiatrická amb.v NsP, Probstnerova cesta2, 054 01 Levoča
053/4512651
22.10.2019; 12:00 – 15:00

MUDr. Ivan Karbula
Psychiatrické odd. FN Trnava, A.Žarnova 11, 917 75 Trnava
033/5938414
16.10.2019; 9:00 – 13:00

MUDr. Magdaléna Mattová
Rastislavova 43, 040 01 Košice
055/6152724, 055/6152734
15.10.2019; 9:00 – 11:00

MUDr. Ruslana Hvizdošová
Kpt. Nálepku 5, 080 01 Prešov
051/7582675
23.10.2019; 9:00 – 12:00

MUDr. Miriam Faklová
Vstupný areál U. S. Steel 1, 044 54 Košice
055/7234737, 055/7234738
16.10.2019; 8:00 – 15:30

MUDr. Jana Grešková
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771264
21.10.2019; 8:00 – 15:30

MUDr. Kvetoslav Moravčík
Hlavná 60, 080 01 Prešov
051/7700101
11.10.2019; 10:00 – 12:00

MUDr. Štefan Ander
Gemerská 233, 049 11 Plešivec
058/7921156, 058/7921157
25.10.2019; 10:00 – 12:00

MUDr. Mariana Ondilová
Psychiatrická nemocnica Stráñany – Andreja Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce
056/6818519
16.10.2019; 11:00 – 14:00

MUDr. Pavol Nálešník
Centrum pre psychické funkcie, M.R.Štefánika 2427, 093 01 Vranov nad Topľou
057/4880251
14.10.2019; 9:00 – 13:00

MUDr. Jitka Janusová
Psych. ambulancia – INTEGRA Združenie pre duševné zdravie, Hollého 60, 071 01 Michalovce
056/6420271
15.10.2019; 13:00 – 16:00

MUDr. Niké Makarová
Psychiatrická ambulancia, Strojárska 607, 069 01 Snina
0905/444422
17.10.2019; 10:00 – 14:00

MUDr. Zuzana Krajňáková
Psychiatrická amb., Nemocnica Trebišov, ul. SNP1079/76, 075 01 Trebišov
056/6660174
14.10.2019; 10:00 – 14:00

Inzercia

Viac k témam: depresia, duševné zdravie, Liga za duševné zdravie, PR, Svetový deň duševného zdravia
Zdroj: Webnoviny.sk – Nemusíte „len prežívať“, žite naplno ako sa len dá! © SITA Všetky práva vyhradené.